אדמות מנהל אלו קרקעות אשר שייכות למוסד שנקרא "מנהל מקרקעי ישראל". מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. כל תשלום חכירה יש לשלם ישירות למנהל מקרקעי ישראל. חכירה היא בעצם שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 שנים או חכירה לתקופה של 99 שנים.
המימון של הבנק בעסקת הרכישה ביחס לשווי הנכס הנרכש. אחוזי המימון נקבעים על פי נפח ההלוואה ביחס לשווי הנכסים הממושכנים.
משרד הבינוי והשיכון מעניק ללווים העומדים בקריטריונים המוגדרים על ידו, זכאות להלוואה ממשלתית, לתקופה ארוכה ובתנאים נוחים. עולים חדשים זכאי משרד הבינוי השיכון שהינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (אב/אם, דודים, סבא/סבתא, אחים/אחיות) יכולים לאחד את זכאותם, בכפוף לקריטריונים של משרד השיכון והבינוי.
מונח כלכלי המלווה בעלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. בתהליך עצמו יורד ערכו של המטבע המקומי (פיחות מתמשך) הן בפני עצמו והן בהשוואה למטבעות של מדינות אחרות. התנאי העיקרי לקיומה הוא עודף ביקוש על פני היצע, אך קיימים תנאים נוספים.
תהליך שבו גורם מוסמך בבנק מאשר לבצע הלוואה (לקיחת משכנתא), תוך פירוט התנאים לביצועה כגון: סכום ההלוואה, שיעור הריבית, בטחונות וכיו"ב. האישור יכול להינתן לכל הסכום המבוקש או לחלק ממנו והוא עשוי לכלול תנאים שונים למתן ההלוואה.
אישור זכויות מונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו לפי העניין ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי נכס מסוים וכולל פרטי זיהוי של הנכס (גוש/ חלקה/מגרש/כתובת וכו'). בעלי הזכויות בנכס וגורמים שלטובתם רשומים שעבודים או עיקולים על הנכס.
נכס ששועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס ולהיפרע מכספי המימוש אם הלווה אינו משלם את החוב.
ביטוח החיים הוא ביטוח אותו מחויב לעשות כל אדם הנוטל משכנתא. הוא בא להבטיח כי גם במקרה של פטירת אחד מן הלווים, עדיין ישולם לבנק מלוא סכום הלוואת המשכנתא.
בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הנכס, והוא המשמש כבטוחה. הביטוח הוא מקיף וכולל בין היתר ביטוח נגד רעידות אדמה ונזקי צנרת. במקרים בהם ערך הנכס לביטוח גבוה מיתרת ההלוואה, יסתפק הבנק בסכום לביטוח הזהה ליתרת ההלוואה (בתוספת מרווח ביטחון). לווה רשאי לבטח את עצמו בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תכלול סעיף שעבוד לטובת הבנק וכן תעמוד בדרישות הבנק המשעבד.
ביטול משכון נעשה כאשר מסלקים משכנתא קיימת ובעצם מבטלים את המשכון של הבנק למשכנתאות ברישומים המוסדרים של הנכס בלשכות הרישום השונות. את הביטול מבצעים דרך מנהל מקרקעי ישראל או דרך הטאבו או דרך חברה משכנת אשר רושמת את הזכויות הקנייניות של הנכס בצורה מוסדרת. ביטול משכון זוהי בעצם הודעה על הסרת הרישום של הבנק מהנכס והשארת נוטלי המשכנתא בתור בעלי הנכס הבלעדיים.
כדי להבטיח את כספי ההלוואה, הבנק דורש ביטחונות. הבטוחה העיקרית שמבקש הבנק כנגד ההלוואה היא שיעבוד הנכס הנרכש. אם כושר ההחזר שלכם ושיעור המימון המבוקש עומד בקריטריונים הנהוגים בבנק, הנכס הנרכש ישמש בדרך-כלל כבטוחה היחידה. אם לא, יידרשו ביטחונות נוספים כגון שיעבוד נכס נוסף, ערבים.
ביצוע משכנתא זהו התהליך אשר יש לבצע כאשר לוקחים משכנתא חדשה או מבצעים מחזור משכנתא ובה מבצעים את כל הביטחונות הדרושים לבנק לשם קבלת משכנתא. הבנק דורש לרשום את הנכס ברשם המשכונות, בטאבו, בחברה משכנת, במנהל מקרקעי ישראל, להשלים ביטוח חיים וביטוח נכס, להזמין שמאי מטעם הבנק להעריך את שווי הנכס, לחתום בפני עורך דין נוטריון, להחתים את המוכרים מול עו"ד ולהשלים לבנק למשכנתאות את המסמכים הדרושים.
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של ישראל והוא זה שמפקח על הבנקים המסחריים ועל הבנקים למשכנתאות. בנק ישראל יושב בירושלים בסמוך למשכן הכנסת, למשרדי ממשלת ישראל ולבית המשפט העליון. נגיד בנק ישראל קובע את הריבית הבין בנקאית ללווים מדי חודש, ביום שני האחרון של כל חודש. לבנק ישראל יש את הסמכות לשנות את הריבית על פי יעדי אינפלציה שונים וכן על ידי הגבלות הבנקים וכן על פיקוח מחירי עמלות הבנקים המסחריים וגם על הבנקים למשכנתאות. תפקידו המרכזי של הבנק הינו צמצום פערים חברתיים וכן דאגה לטיפול ביציבות המערכת הבנקאית בישראל.
בישראל נהוגות מספר שיטות חישוב להחזרים החודשיים של המשכנתא. בשיטת בוליט משולמת מידי חודש הריבית בלבד על מלוא סכום ההלוואה, כולל הצמדה במסלולים צמודי מדד. בסיום תקופת ההלוואה יש לשלם את הסכום המקורי של הקרן בתשלום אחד, כולל הצמדה, בהתאם למסלול ההלוואה שנלקח.המשמעות: תשלומים חודשיים קטנים יחסית, אך תשלום אחרון גבוה יותר, בגובה קרן ההלוואה ובתוספת הצמדה, במידה וקיימת. שיטת בוליט קיימת רק בחלק ממסלולי ההלוואות. 
שרשרת של פעולות ושלבים הקשורים במתן הלוואה. התהליך מגיע לסיומו כאשר נמסר ללקוח שיק או כאשר זוכה חשבון צד ג' .
בתים צמודי קרקע המתאימים למגורי משפחה אחת או שניים, במילים אחרות וילות וקוטג'ים. כל בניין מכיל לכל היותר 3 יחידות דיור.
בתים צמודי קרקע המתאימים למגורי משפחה אחת או שניים, במילים אחרות וילות וקוטג'ים. כל בניין מכיל לכל היותר 3 יחידות דיור.
הגדרה לפי חוק של בעל הזכויות על הקרקע. יש חמש רמות של זכויות:
בעלות - נחשבת לרמה הגבוהה מכולן והיא מקנה לבעל הקרקע את הזכות למכור, להשכיר אותה או להשתמש בה לצרכיו בהתאם להיתרים.
חכירה – אדם או גוף ששכר את הקרקע ומותר לו להשתמש בה לצרכיו בהתאם להיתרים למשך כל תקופת ההשכרה.
משכנתא – בעלות על הקרקע שתינתן אחרי סילוק ההלוואה בגינה מושכן הנכס.
זיקת הנאה – הרמה הרביעית שמקנה היתר לבצע פעולות בנכנס נדל"ן או קרקע.
קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין. שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות. בחלקה שהיא בית משותף יש תת-חלקות. תת חלקה הינה מספר מזהה של דירה מסוימת בבניין.
תהליך שבו לווה מבקש להחליף בטוחה בבטוחה עקב מעבר דירה או עקב גירושין. התופעה רווחת כאשר לקוח אשר שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה מבקש למכור אותה ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת וכך לשמור על תנאי ההלוואה שקיבל . במקרה זה המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש.
דחייה לתקופה מוגדרת של התשלומים על פי לוח הסילוקין בהלוואה, כאשר בתום הדחייה הלווה מתחיל לשלם החזר חודשי (קרן וריבית) אשר מוגדל בסכום המתחייב מתקופת הדחייה.
אם בעתיד תרצו למכור את הדירה שלכם ולרכוש דירה חדשה אבל אתם עדיין לא בתהליך רכישת נכס אחר אליו ניתן לגרור את המשכנתא, תוכלו לגרור אותה לערבות בנקאית – שבעצם מחליפה את הדירה כבטוחה (הכסף משמש כבטוחה לבנק ממנו נלקחה המשכנתא). באופן זה תוכלו למכור את הדירה הקיימת בלי לחץ. את הערבות הבנקאית מוציאים בבנק מסחרי לטובת הבנק, לתקופה מוגדרת מראש, על פי נהלי הבנק ונהלי משרד הבינוי והשיכון, באם יש הלוואות זכאות. כאשר תרכשו נכס תבוצע הגרירה בפועל לנכס אחר המאושר על ידי הבנק, ואז תשוחרר הערבות הבנקאית.
חלק מהנכסים במדינת ישראל נמצאים על אדמות המנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל ומוחכרות לרוכשים. אם הנכס אותו רוצים לרכוש רשום ברשות מקרקעי ישראל, דמי ההיוון, הינם סך התשלומים העתידיים לרשות עבור תקופת החכירה או יתרתה, בתשלום חד-פעמי מראש (מהוון).
חלק מהנכסים במדינת ישראל נמצאים על אדמות המנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל ומוחכרות לרוכשים. אם הנכס אותו רוצים לרכוש רשום ברשות מקרקעי ישראל, יש לבדוק מול הרשות אם צריך לשלם דמי הסכמה.דמי ההסכמה הם התשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.
דוח יתרה לסילוק משכנתא זהו הדוח אשר מראה מהי יתרת ההלוואה לסילוק ומפרט את פרטי ההלוואה לכל סעיפיו. הדוח כולל את תנאי ההלוואה המקוריים, את יתרת ההלוואה לסילוק, הפרשי הצמדה, סוג ההלוואה, תאריך ביצוע ההלוואה, בסיס נוסחת חישוב הריבית, שיעור תוספת הריבית לריבית הבסיס, סוג ההצמדה, שיעור הריבית הממוצעת, שיעור הריבית המתואמת, סכום החיוב החודשי , תדירות שינוי הריבית, עמלת פיצוי מדד וכל נתוני ההלוואה לסילוק. דוח יתרה לסילוק ניתן לקבל פעמיים בשנה מהבנק למשכנתאות ללא עלות וניתן לבדוק בו אפשרות של מחזור משכנתא
דמי רישום משכון יש לרשום לטובת הבנק למשכנתאות בעת נטילת משכנתא ברשם המשכונות. את דמי הרישום משלמים ישירות למשרד המשפטים וכנגד זאת הוא מנפיק רישום מוסדר של הבנק באופן מוסדר על ידי משרד המשפטים.
עלות דמי רישום - 170 ₪ ואילו עלות דמי עיון ברשם המשכונות – 28 ₪.
דפלציה זהו מצב בו המחירים יורדים וכוח הקנייה גדל. דפלציה היא הפעולה ההפוכה מתהליך של אינפלציה בו המחירים עולים בהתאם להתנהגות השוק. דפלציה נגרמת עקב חוסר ביקוש של מוצר מסוים או עקב היצע גבוה. במצב של דפלציה, כח הקנייה גדל ובכך אפשר לרכוש יותר מוצרים באותו סכום כסף. רמת המחירים נמדדת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת בכל 15 לחודש בעבור החודש הקודם. דפלציה נגרמת לרוב מירידת ערך הכסף ומעליית כמות הכסף אשר נמצאת בידי אדם מסוים. דפלציה עשויה לנבוע גם ממיתון במשק וכן מחוסר תעסוקה במשק.
הכנסה ברוטו זוהי ההכנסה הכוללת מסך התשלומים המתקבלים בתוך תלוש משכורת לפני ניכויי רשות וחובה. את הכנסות הברוטו מחשבים לצורך מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה ובשביל לדעת כמה להפריש לביטוח לאומי ולכל ההפרשות האחרות. הכנסה ברוטו בניכוי כל ההוצאות של המיסים והפרשות נוספות נקראת הכנסה נטו.
הכנסה נטו זוהי ההכנסה בניכוי כל הוצאות הרשות והחובה כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, פנסיה, וועד עובדים וכל הוצאה נוספת בגין מיסוי או ניכוי. הכנסה נטו כוללת בתוכה גם את כל ההכנסות הנוספות בתוך תלוש המשכורת כמו למשל נסיעות, ביגוד, דיבידנדים, בונוסים חד פעמיים או בונוסים שנתיים. ההכנסות נטו הן ההכנסות אשר נכנסות לתוך חשבון הבנק של בעל מקבל השכר.
אם רכשתם את הדירה באמצעות מתווך, יש לקחת בחשבון דמי תיווך. נהוג לשלם דמי תיווך בשיעור של עד 2% ממחיר הנכס, בתוספת מע"מ. הדבר פתוח כמובן למו"מ בין הצדדים.
במקרה שהדירה שברשות הלווים משועבדת לבנק מסוים, והם מעוניינים לקבל הלוואת משכנתא מבנק אחר (לסילוק ההלוואה הקיימת או לקבלת הלוואה נוספת בשעבוד אותה דירה), עליהם לקבל את הסכמת הבנק הראשון אשר לטובתו משועבדת הדירה. הסכמה זו אם תינתן, יכולה להיות הסכמה לשעבוד נוסף ב "דרגה שווה" (פרי-פסו) או ב"דרגה שנייה”.פירוש ההסכמה ל"דרגה שווה": היא שלשני הבנקים תהיה משכנתא ראשונה בדרגה שווה ביניהם, כלומר:אם הדירה הממושכנת תמומש, יקבל כל בנק את חלקו בסכום שיתקבל.
במקרה שהדירה שברשות הלווים משועבדת לבנק מסוים, והם מעוניינים לקבל הלוואת משכנתא מבנק אחר (לסילוק ההלוואה הקיימת או לקבלת הלוואה נוספת בשעבוד אותה דירה), עליהם לקבל את הסכמת הבנק הראשון אשר לטובתו משועבדת הדירה. הסכמה זו אם תינתן, יכולה להיות הסכמה לשעבוד נוסף ב"דרגה שווה" או ב"דרגה שנייה”. פירוש ההסכמה ל"דרגה שנייה": שאם הדירה הממושכנת תמומש, הבנק האחר יקבל את חלקו לאחר מימוש הדירה רק לאחר שהבנק הראשון קיבל את מלוא יתרת הלוואת הלווה לו.
סכום כסף חד פעמי הנגבה על ידי הבנק בגין שירותי תפעול ועריכת מסמכים הניתנים ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד לביצוע ההלוואה בפועל. נקבע כשיעור מסוים מסכום האשראי המאושר. בדרך כלל מדובר בכ-0.25% מסכום ההלוואה (מומלץ להתמקח על מנת לקבל הנחה מהבנק)
הודעה חתומה ע"י בעל זכויות אשר מועברת לרשם המשכונות בטופס הודעת מישכון ובה נאמר שבעל הזכויות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם. לאחר שבעל הזכויות בנכס חתם על טופס הודעת מישכון (הטופס מצוי בבנק) יש להעביר את ההודעה לרשם המשכונות.
הלוואה מכספי המדינה, שתנאיה נקבעים ע"י משרד השיכון והבינוי. ההלוואה ניתנת לזכאים של משרד השיכון שקיבלו תעודת זכאות המפרטת את היקף הזכאות. ניקוד הזכאות לחסרי דירה מחושב על פי קריטריונים שונים לרבות : שנות נישואין, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות של כל אחד מבני הזוג.
הלוואה נוספת ניתנת בגין שירות צבאי / לאומי – בחישוב מספר חודשי השרות , וכן ניתן סיוע בגין מקום מגורים.
אומדן ערך השוק של מקרקעין וזכויות בו האמור להביא לידיעתו של הבנק המעמיד את האשראי את הנתונים הנדרשים לשימוש במקרקעין כבטוחה. מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים ומורשה מטעם הבנק הממשכן.
הלוואה הנושאת ריבית קבועה והצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ואינה מושפעת משינויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.
הלוואה הנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד (כל שנה / שנתיים / שנתיים וחצי / חמש שנים) ולאחר מכן משתנה בהתאם לריבית אשר נוסחתה ידועה.
משכנתא בלון זוהי משכנתא אשר לא משלמים בה את תשלומי הקרן, הריבית או ההצמדה לאורך חייה והיא נצברת לסיום תקופת ההלוואה הנקובה. הלוואת בלון נפרעת ביחד עם כל התוספות בסיום מועד ההלוואה. ניתן לקחת גם משכנתא שנקראת בלון חלקי אשר מתבצע תשלום של ריבית בלבד לאורך חיי ההלוואה ובסיום ההלוואה, תשולם הקרן עם ההצמדה למדד המחירים לצרכן. משכנתא בלון מומלצת לאדם אשר עושה "עסקת אקזיט" שבה אדם רוכש דירה לצורך השקעה ומוכר אותה כעבור מספר חודשים או מספר שנים. הלוואת בלון מומלצת גם למי שיש בידיו סכום כסף עתידי אותו הוא מייעד לטובת המשכנתא.
מענק מקום זהו מענק אשר נועד לעזור לרוכשי דירות בסבסוד של המשכנתא ובקבלת תנאים טובים ללא צורך בתשלום מסוים. מדינת ישראל מעוניינת לעודד את תושביה לרכוש דירות באזורים המוגדרים פריפריה או באזורים מעבר לקו הירוק. משרד הבינוי והשיכון מעניק מענק מותנה או מענק מקום למי שרוכש דירה דרכו ומתנה זאת בהחזקה בנכס מספר שנים, לרוב כ-15 שנים. את הזכאות לקבלת "מענק מקום" ניתן לבדוק דרך אתר משרד הבינוי והשיכון שהוא זה שנותן את האפשרות לקחת את המענק דרך הבנקים למשכנתאות.
הלוואה מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים והיא מאפשרת מימון מיידי. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה/בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה.
הלוואה פרטית מכספי הבנק הניתנת כהשלמה להלוואת הזכאות לצורך רכישת דירה או כהלוואה העומדת בפני עצמה ללקוחות שאינם זכאי משרד השיכון.
הסכם שמנפיק מינהל מקרקעי ישראל המעניק לצד שני "היזם" את הזכות לפתח ולבנות בית בפרק זמן קצוב, על קרקע המוקצית על ידי מינהל מקרקעי ישראל. יזם שעמד בכל תנאי הסכם הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, יוכל לחתום על הסכם חכירה עם המינהל. הסכמי פיתוח נחתמים עם קבלנים, עמותות או בודדים.
הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס , על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום. הערה נרשמת בד"כ בהקשרי משכנתא לזכות רוכשי הדירה או לזכות הבנק.
אם הנכס שאתם מעוניינים לרכוש מאפשר השבחה או בנייה נוספת, יש לשלם עליו היטל השבחה לרשות המקומית. להמחשה: אם בנכס קיימת אפשרות לסגור מרפסת, לבנות עוד חדר על הגג, או כל אפשרות בניה פוטנציאלית אחרת שאם תנצלו אותה ערך הנכס יעלה – עליכם לשלם היטל זה (גם אם אתם לא מתכוונים לנצל את אפשרות ההשבחה / בנייה נוספת).על מנת לאמוד את שיעור היטל ההשבחה, יש לבדוק ברשות המקומית הרלוונטית מהו סכום ההיטל. שימו לב: בדרך כלל נהוג שהיטל זה משולם על ידי המוכר. לכן מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי ולתת ביטוי לתשלום זה בחוזה הרכישה.
הסבת ערבות בנקאית זוהי למעשה פעולה אשר זכויותיו של אדם עוברת לידי הבנק. הדבר נקרא הסבת ערבות בנקאית בו למעשה הבנק יכול לקבל את כספו במידה והלווה לא עומד בתנאים או שמפר את התנאים. ערבויות למעשה ניתנות על ידי אדם או קבלן בעבור מסירת חזקה על נכס מסוים. הערבות המוכרת ביותר היא ערבות על פי חוק המכר שבה הכסף מועבר לקבלן רק על פי התקדמות הבניה.
אלו סכומי כסף שהתווספו ליתרת הקרן עקב הצמדה לשער של אותו מטבע או בהצמדה למדד המחירים לצרכן או בהצמדה לשער החליפין. הכוונה לשערי מטבעות חוץ – דולר, אירו, פרנק שוויצרי, ין יפני. ההפרש נובע מאי תשלום ומצטבר עד לזמן פירעון משכנתא במלואה. הפרשי הצמדה ניתן לראות כאשר בוחנים משכנתא מסוימת ורואים את ההצמדה מזמן חיוב המשכנתא ועד לתאריך הוצאת דוח יתרה לסילוק.
זוהי דרך לשמור על ערך מסוים של חוב או של התחייבות כספית במצב בו ירד ערכו של הכסף אם דרך אינפלציה אשר מעלה את החוב או דרך דפלציה אשר מורידה את החוב. הצמדה נועדה לשמור על בנקים למשכנתאות אשר מצמידים את החוב שלהם למדד המחירים לצרכן או שהם מצמידים את ערכו הנקוב של החוב למט"ח, בהתאם לרכישת הכסף על ידי הבנק. הצמדה למדד המחירים לצרכן הינה ההצמדה המוכרת ביותר והיא משתנה פעם בחודש ב-15 לכל חודש קלנדרי בהתאם להודעה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הצמדה למט״ח נועדה על מנת להצמיד את ההלוואה לשער החליפין. ההלוואה נלקחת בהצמדה מלאה לאותו שער חליפין שיכול להיות שער הדולר, שער האירו, שער הין היפני או שער הפרנק השוויצרי. הקרן צמודה למט"ח אשר נסחר מדי יום ונקבע על פי אותו שער ביום תשלום ההלוואה או במועד פירעון מלא של המשכנתא. הריבית נמדדת על פי ריבית הלייבור – הריבית הבין בנקאית ללווים אשר נסחרת בלונדון. בהלוואת משכנתא, לוקחים לייבור כל 3 או 6 חודשים, תלוי באיזה בנק לוקחים את המשכנתא. ישנם 2 שינויים אשר יכולים להשפיע על ההחזר החודשי מדי חודש, שינוי הריבית ושינוי הקרן. במידה והקרן יורדת, בניגוד למסלולים צמודי מדד, יתרת הקרן יורדת בהתאם לירידה של שער החליפין.
התחייבות עורך דין אשר מוגבלת בזמן לטובת רישום משכנתא על שמם של המוכרים בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל, אצל חברה משכנת או במנהל האזרחי איו"ש. התחייבות לרישום משכנתא נעשית כאשר אין רישום מוסדר בטאבו של הנכס ויש לרשום את הנכס בטאבו רק לאחר ביצוע פרצלציה. עורך הדין מחויב לרשום בתווך פרק זמן הקבוע מראש את הלווים ואת הבנק ברישום מוסדר בסיום תהליך הרכישה. הבנקים למשכנתאות, מבקשים על סמך ההתחייבות, לאפשר לרוכשים לקחת משכנתא בהסתמך על כך שעו"ד ירשום לאחר מכן את הרישום בצורה מוסדרת בטאבו. ישנם מקרים בהם המוכרים או החברות המשכנות לא משתפות פעולה עם עורך הדין שהתעקב ברישומי הזכויות של הנכס ולכן העברת הזכויות מתעכבת כאשר המוכרים לא חותמים על מסמכי העברת הזכויות.
התחייבות שנותן בעל הזכויות במקרקעין לבנק. ההתחייבות ניתנת כאשר לא נרשמת משכנתא לטובת הבנק עם ביצוע ההלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית.
מסמך בעל תוקף משפטי, המכיל את הפרטים העיקריים של עסקה בין צדדים. קיים נוהג עסקי לפיו זיכרון דברים נחתם טרם חתימת הסכם בין הצדדים. בדרך-כלל, זיכרון דברים קשור בתשלום מקדמה על-ידי הקונה, בתמורה להתחייבות בעל הנכס למכור לו את הנכס. על-פי פסיקת בתי-המשפט בישראל, זיכרון דברים הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין.
המונח "חברה משכנת" מתייחס לגורם אשר מוסמך על ידי מנהל מקרקעי ישראל לנהל את רישום זכויות המקרקעין בנכסים אותם הוא בנה על המקרקעין של המדינה (המנוהלים על ידי מינהל מקרקעי ישראל).כאשר נרכשת דירה מחברה משכנת, יחתום המנהל על הסכם חכירה מול כל אחד מהרוכשים אשר יעניק לו את הזכות בדירה. אך משלב זה ינוהלו כל הרישומים על המקרקעין כולל רישום הפרוייקט בלשכת רישום המקרקעין כאשר יתאפשר הדבר, הנפקת אישורי זכויות, הוצאת כתבי התחייבות לרישום משכנתא וכדומה, על ידי החברה המשכנת, וזאת עד להעברת הרישומים על הנכס למינהל מקרקעי ישראל.
כאשר הלווים מבקשים משכנתא על נכס הרשום בחברה משכנת, ידרוש הבנק קבלת אישור זכויות וכתב התחייבות לרישום משכנתא מהחברה המשכנת.
שכירות קרקע לתקופה ארוכה קצובה בזמן (49 או 99 שנים) בעבור תשלום מסוים לבעלי הקרקע (לרוב מנהל מקרקעי ישראל או קרן קיימת לישראל). רישום כחוכר במקרקעין כמעט זהה לרישום כבעלים בפועל.
חשבון מוגבל זהו חשבון אשר הבנק המסחרי לא כיבד מספר צ'קים אשר נמשכו ממנו בתקופת זמן מסוימת. הרישום על חשבונות מוגבלים נעשה על ידי בנק ישראל אשר מפקח על חשבונות העובר ושב בישראל. הגבלה בחשבון מדווחת ישירות לבנק ישראל והיא מועברת באופן ישיר לבנקים נוספים למשכנתאות ולבנקים מסחריים. לקוח מוגבל לא יכול למשוך צ'קים שרשם לטובת מישהו אחר ולא יוכל להשתמש בחשבונו לטובת שום פעילות בזמן ההגבלה. הגבלה בחשבון היא לשנה מתחילת מועד הגבלת החשבון. לאחר סיום תקופת ההגבלה, ישנה תקופה של צינון שבה הבנק בודק את ההתנהלות הכלכלית של בעל החשבון. בנקים למשכנתאות לא מאשרים לרוב משכנתאות ללקוחות מוגבלים או שחשבונם הוגבל בעבר.
במדינת ישראל קיים מרשם מקרקעין רשמי המנוהל על ידי משרד המשפטים (המכונה: טאבו). מטרת המרשם לשקף את בעלי הזכויות השונות במקרקעין. ברחבי הארץ מצויות לשכות רישום בחלוקה לפי אזורים. לציבור מוענקת זכות עיון במרשם הנ"ל באמצעות הנפקת נסחי רישום. נסח רישום נועד לשקף את מצב הזכויות והשעבודים בחלקה מסוימת. המקרקעין רשומים על פי גושים וחלקות. לכל חלקה ניתן להנפיק נסח רישום נפרד.כאשר קיים רישום של בית משותף, כל דירה בבניין נרשמת על פי "תת-חלקה" וניתן להנפיק נסח רישום לכל תת חלקה בנפרד.
טבלאות שמפרסם משרד הבינוי והשיכון המפרטות את תוכניות הסיוע בדיור של המדינה. הטבלאות ערוכות לפי סוגי אוכלוסייה (חסרי דירה, עולים בעלי דירה, דיירים בשכונות שיקום) ולפי קבוצות יישובים, ומפרטות את קבוצות הזכאות ואת תנאי הסיוע לכל קבוצה.
ייפו כוח נוטריוני הנו ייפוי כוח הנחתם בפני נוטריון.נוטריון הוא עורך דין המוסמך בהתאם לחוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.באופן זה, ייפוי כוח נוטריוני מאשר את אמיתות חתימותיהם של נותני ייפוי הכוח.במהלך תהליך קבלת המשכנתא, בנכסים שבהם הלווה אינו רשום כבעל הנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), הבנק דורש בדרך כלל מהלווים ייפוי כוח נוטריוני, בו בעלי הזכויות בנכס מייפים את כוחו של הבנק לפעול לרישום הזכויות בנכס על שם הלווים וכן לבקש מהגורמים הרלוונטיים השונים לרשום משכון או משכנתא, לפי העניין, לטובת הבנק.
בנק ישראל קבע יחס אשר מחשב את היחס בין ההחזר החודשי ובין ההכנסה החודשית הפנויה. יחס זה נקרא ״שיעור החזר מהכנסה״.
להלן פירוט מרכיבי החישוב:
ההחזר החודשי = גובה ההחזר החודשי על כל ההלוואות שאושרו על הנכס.
ההכנסה החודשית הפנויה= הכנסה חודשית נטו פחות הוצאות קבועות.
הוצאות קבועות = הוצאה שמקורה בהתחייבות שיתרת תקופתה עולה על 18 חודשים.
הכנסה חודשית נטו היא כל הכנסה העומדת בכל התנאים הבאים:
1. ההכנסה משולמת באופן קבוע ועל בסיס שוטף.
2. בידי הבנק אסמכתה מתאימה התומכת בהכנסה או בזכות לקבלתה.
3. בידי הבנק הוכחת תשלום, כגון הפקדות או העברות לחשבון הבנק של הלווה.
כתב ההתחייבות לרישום משכנתא מהווה בטוחה זמנית עבור הבנק בעת מתן הלוואת משכנתא, הניתנת לבנק על ידי בעל הזכויות במקרקעין עד לרישום משכנתא לטובת הבנק. כתב ההתחייבות נועד להבטיח את  רישום הזכויות בנכס לטובת הלווים ואת רישום המשכנתא עליו לטובת הבנק. כתבי התחייבות לרישום משכנתא נחתמים בדרך כלל על ידי מוכרי נכס יד שנייה, חברה משכנת, קבלנים ומנהל מקרקעי ישראל. הם כוללים נושאים משפטיים המסדירים את התחייבות המוכרים כלפי הבנק
לוח סילוקין קרן שווה מסלק באופן שווה לאורך כל תקופת ההלוואה את אותה הקרן והריבית משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת. בלוח סילוקין קרן שווה ישנה ירידה מתמדת בקרן מכיוון שמשלמים הרבה יותר מהחוב כבר מהתשלום הראשון לעומת שפיצר שהתשלום על חשבון הקרן נמוך יותר. קרן שווה ניתן לקחת בכל מסלולי המשכנתא השונים חוץ במסלול של זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון. מכיוון שקרן ההלוואה נאכלת מהר יותר, התשלום הכולל של המשכנתא יהיה נמוך יותר. תשלום הקרן בצורה מהירה מאפשר לתשלום החודשי לרדת בהתאם לתשלומי המשכנתא.
 
לוחות המציגים החזר הלוואה בתשלומים שווים של קרן וריבית, לאורך כל תקופת ההלוואה. בטבלה היחס בין קרן וריבית משתנה אבל הסכום לתשלום, אחיד לאורך כל התקופה.
לוח המפרט מראש את מועדי התשלומים של הלווה על חשבון ההלוואה וכן את הסכומים שעליו לשלם בכל אחד מהמועדים, עד לפירעונה הסופי של ההלוואה.
מדד של מחירי מדגם סחורות ושירותים הנחשבים כחיוניים לשמירת רמת חיים בסיסית. בישראל מדד זה נעשה על פי "סל" - מצרכים ושירותים שצורכת משפחת שכירים עירונית ממוצעת והוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומבטא את השינויים במחירים של המצרכים והשירותים, שנקבעו לצורך זה (סל) במשך חודש. המספר של המדד מבטא את סך השינויים במחירו של אותו סל, ביחס למחירו בתאריך מסוים. כאשר המדד עולה, פירושו של דבר, שקיימת אינפלציה במשק. כאשר המדד יורד, קיימת דפלציה. המדד לחודש מסוים מתפרסם בכל 15 לחודש שבא אחריו.
מענק מותנה הוא מענק מיוחד, הניתן לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון במקומות מסוימים ו/או לאוכלוסיות מיוחדות. בדרך כלל הוא נועד כדי לעודד אכלוס בישובים מסוימים, או לסייע לאוכלוסיות הדורשות סיוע.מענק זה מותנה בכך שהנכס יישאר בבעלות הרוכשים למשך תקופה מוגדרת מראש.
המשכנתא היא הלוואה, בסכום גדול למדי (כמה מאות אלפי שקלים לרוב), הנפרשת בדרך כלל לפרק זמן של 10 עד 30 שנים. המשכנתא נלקחת כנגד משכונו של נכס אשר עבורו גם מתבצע רישום במשרדי הטאבו וברשם המשכונות.
משכנתא נוספת, שדרגתה פחותה מזו של משכנתא בדרגה ראשונה, שנרשמה על אותו נכס לטובת גורם אחר. אם ימומש הנכס, יקבל בעל המשכנתא בדרגה ראשונה את מלוא הסכום שבעל החוב חייב לו, מתוך כספי המימוש, ורק אחר כך יקבל בעל המשכנתא בדרגה שנייה את המגיע לו, מהסכום הנותר. רישום משכנתא מדרגה שנייה טעון בדרך כלל הסכמה של בעל המשכנתא הראשונה.
הלוואת משכנתא הניתנת כנגד שעבוד נכס, לאוכלוסייה של בני 61 ומעלה. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים, כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר פטירת הלווה ומימוש הדירה או בעת מכירת הדירה. מסלול מימון זה מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס מגורים המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגילם המתקדם ואין להם יכולת להחזיר משכנתא מדי חודש בחודשו.
ביצוע הלוואה חדשה לצורך סילוק הלוואה קיימת.יש לבדוק האם המחזור כדאי ללקוח וזאת בהתחשב בתנאי ההלוואה הקיימת והזמן הנותר לפירעון ובהתחשב בתנאי ההלוואה החדשה, בעמלת פירעון מוקדם וכו’.
משכנתא עומדת זוהי משכנתא אשר לא משולם בה כל תשלום כל עוד בעל ההלוואה עומד בתנאים שנקבעו במעמד חתימת החוזה מול הבנק למשכנתאות איתו נחתם החוזה. הלוואה עומדת או משכנתא עומדת נלקת לרוב בתור מענק מותנה שבו מחזיקים בקרקע מסויימת מספר שנים ללא מכירתה או כאשר מחליטים לבצע הקפאת משכנתא לתקופה מסויימת מכיוון שהתשלומים החודשיים בגין ההלוואה כבדים מדי או לחילופין, עד מכירה של נכס מסויים. כאשר לוקחים משכנתא עומדת, הריבית וההצמדה מתווספים ליתרת הקרן הבלתי מסולקת למועד שנקבע מראש.
משכנתא המשלבת בין מסלולי הצמדה שונים - מדד, מט"ח ומסלול לא צמוד. שילוב זה מאפשר הקטנת סיכונים בתקופה של אי-ודאות.
המינהל הממונה על ניהול הקרקעות בישראל .המינהל הוא גוף ממשלתי שהוקם ע"פ חוק והוא עוסק בטיפול שוטף ברכוש המדינה, מסירת זכויות קרקע לקבלנים ולפרטיים, רישום והסדר קרקעות בטאבו, תכנון ופיתוח לצורך יצירת עתודות קרקע לבניה וכו’.
מס המוטל על הרווח ההוני (ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה) בהתאם למוגדר בחוק מיסוי מקרקעין.
מס המוטל על כל רוכש דירה למגורים. לאחר תשלום מס הרכישה לא יידרש תשלום מס נוסף לאוצר המדינה בגין רישום הדירה בטאבו.
מסמך שמנפיק רשם המקרקעין לגבי הנכס ובו תמצית המידע הרשום בספרי המקרקעין . בנסח ישנם פרטים אודות הבעלים בנכס, הזכויות בנכס, הערות אזהרה, שיעבודים ועיקולים. הנסח משמש לזיהוי הנכס.
סילוק ההלוואה לפני מועד הפרעון המקורי.
החזר חלק מייתרת ההלוואה ע"י הלווה, לפני מועד הפירעון המקורי.
עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת משלושה סוגי העמלות עיקריים:
א. עמלת תפעולית של ביצוע פעולה – 60 ש"ח.
ב. עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם עשרה ימים קודם על פרעון) – 0.1% מסכום הסילוק.
ג. עמלת הפרשי היוון – אם הריבית במשק (הריבית הממוצעת לחישוב עמלת פירעון מוקדם כפי שמפרסם בנק ישראל אחת לחודש) נמוכה יותר מהריבית הנקובה בהלוואה.
עמלת אי הודעה מוקדמת נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק את ההלוואה לפחות 10 ימים מראש ולא פרעתם את ההלוואה עד 30 יום מתאריך ההודעה.  גובה העמלה: 0.1% מהסכום הנפרע בפירעון מוקדם.
עמלת ההיוון נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה גבוהה יותר מהריבית הממוצעת על משכנתאות הנהוגה במשק (על פי מסלול ההלוואה) ביום הפירעון המוקדם.עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.אופן חישוב עמלה זו נקבע על ידי המפקח על הבנקים.
עמלת הלוואות במט"ח נגבית כאשר הלווה נתן הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים (כל יום בו נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל). גובה העמלה ייקבע על פי הפרשי השער שבין שער המט"ח ביום הפירעון המוקדם, לבין שער המט"ח שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר. 
העמלה התפעולית (דמי טיפול) הינה תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. גובה העמלה מופיע בסעיף הפירעון המוקדם בפרק 3 (אשראי) בתעריפון העמלות של כל בנק.
עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.
ערב הוא אדם המתחייב לקיום חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. במקרה של הלוואת משכנתא, הערב מתחייב לקיום חובו של הלווה כלפי הבנק, אם הלווה לא פורע את ההלוואה בכפוף לתנאים המפורטים בחוק הערבות, תשכ”ז-1967.
התחייבות של אדם לקיום התחייבות של אדם אחר. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק להיפרע מהערבים להלוואה. חוק הערבות, שתוקן מספר פעמים, מציין שלושה סוגים של ערבים: ערב יחיד, ערב מוגן וערב אחר, כלשכל אחד אחריות משפטית שונה. גם הבנק חייב לפי אותו חוק לעמוד בתנאים שונים, על מנת שיהיה רשאי להיפרע מהערבים.
ערבות בנקאית הניתנת על ידי מוכר דירה מיד ראשונה (כלומר דירה שטרם נבנתה או שהיא בהליך בנייה) לרוכש. הערבות מבטיחה החזרת כל הכספים ששילם המוכר לקונה, על חשבון מחיר הדירה, במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה, מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין או מחמת נסיבות שבהם נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה.
החזר ההלוואה על פי לוח הסילוקין.
החזר ההלוואה לפני תום לוח הסילוקין.
לעיתים במשך תקופת ההלוואה, נכנסים לתקופה בה ההוצאות גדלות זמנית, או שההכנסות קטנות. אם הלווה נמצא בין עבודות, הוצאות החגים מכבידות, חוגגים אירוע משפחתי או זקוקים להקלה מכל סיבה שהיא, ניתן לקחת "פסק זמן מהמשכנתא”.פסק הזמן מאפשר ללווה עד שלושה חודשי דחייה בשנה של תשלומי הקרן והריבית (תלוי בנק). סך כל חודשי  "פסק הזמן" הניתנים לכל לקוח יהיו על פי סיכום מוקדם בעת מתן ההלוואה. יש לשים לב שהדחייה תחול על התשלום החודשי ביחס לקרן ולריבית, ולא תחול על התשלומים הנלווים כמו עמלות, אגרות, פרמיות ביטוח וכו.
הכוונה לשיעבוד בדרגה שווה של שני גורמים על נכס אחד, במצב של מימוש הנכס יחולקו כספי המימוש , כך שכל גורם יקבל את חלקו היחסי לגובה ההלוואה שנתן. דרגה שנייה- משכנתא נוספת הניתנת על הנכס שלגביו קיימת משכנתא בדרגה גבוהה יותר (ראשונה).
פרצלציה הנה חלוקה לתתי חלקות של בית או של בנייין. פרצלציה מבוצעת בכל חלקת אדמה אשר יש לה תב"ע (תכונית בניין עיר) מאושרת על ידי הלשכה האזורית או הארצית במטרה לחלק את הקרקע לכל דייר ולרשום את הבניין בצורה מוסדרת. תהליך של פרצלציה חייב להיעשות על ידי מודד מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וגם על ידי המרכז הישראלי למיפוי. פרצלציה נעשית בסיום שלב הפנייה, לאחר קבלת טופס 4 ואיכלוס מלא של הנכס עם כל היתרי הבנייה הדרושים לכך. כאשר אין פרצלציה הדבר נקרא "מושה"וכולם רשומים בתור בעלי הנכס.
יתרת סכום שלא נפרעה ע"י הלווה במועד שנקבע לכך בהסכם הלוואה
הסכום המקורי של ההלוואה.
מסלול החזר להלוואות בו החלק בהחזר שהינו על חשבון הקרן קבוע לכל התקופה, אך גובה ההחזר החודשי הכולל משתנה והוא הולך וקטן לאורך התקופה שכן תשלומי הריבית קטנים ככל שיתרת הקרן מצטמצמת. במסלול החזר זה, סך תשלומי הריבית הינם הנמוכים ביותר ביחס לשאר מסלולי ההחזר הקיימים (שפיצר, בולט, בלון) עבור תקופות הלוואה זהות.
מחיר הכסף אשר מוגדר באחוזים שנתיים ריאלים . זהו הסכום שמשלם הלווה למלווה עבור השימוש בכסף אותו לווה.
ריבית דריבית זוהי ריבית מצטברת על משכנתא אשר לא נפרעה עקב לקיחת לוח סילוקין בלון או בגרייס חלקי או מלא. הריבית המצטברת נקראת ריבית דריבית. הריבית מחושבת לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שניצברה במהלך תקופת ההלוואה. ריבית דריבית מחושבת למעשה כל עוד לא מבצעים פירעון מוקדם של המשכנתא וכל עוד מחזיקים בהלוואה. במידה ופורעים את המשכנתא לפני מועדה, לא תשולם כל הריבית דריבית לאורך כל תקופת ההלוואה, אלא חישוב הריבית יתבצע רק עד למועד פירעון המשכנתא. במידה והמשכנתא ניפרעת בצורה של לוח סילוקין שפיצר, לא יתקיים מצב של ריבית דריבית.
ריבית נומינלית זוהי הריבית הרשומה במסמכי משכנתא ולא כוללת בתוכה את כל העלויות הנלוות של המשכנתא. הריבית נקראת גם ריבית חוזית או ריבית נקובה מכיוון שהיא רשומה בחוזה ההלוואה ונקובה באופן של ריבית. ריבית נומינלית לרוב היא ריבית שנתית ומחולקת בלוחות סילוקין שונות על פי לוח שפיצר או לוח סילוקין אחר. ריבית נקובה למעשה מחושבת באופן שנתי אך מחולקת ל-12 חודשים. הריבית לא כוללת בתוכה את העלויות הנלוות ואת ההצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר כמו שער החליפין (דולר, אירו, פרנק שווצרי, ין יפני) ואת הצמדותיו.
ריבית המייצגת באופן ריאלי את ההוצאה הפיננסית של הלווה משום שהיא לוקחת בחשבון לא רק את שיעור הריבית הנומינלי אלא גם עמלות ותשלומים אחרים (כגון דמי בולים ודמי פתיחת חשבון) וכן את אורך תקופת האשראי, מועדי קבלת הקרן, החזרתה וכו' או במילים אחרות: סכום הריבית באחוזים לשנה, כשהיא מחושבת על פי סכום הריבית המשולמת בסוף השנה בתוספת ההוצאות השונות שעמדו בהן ביחס לקרן ההתחלתית.
ריבית המשתנה אחת לתקופה על־פי בסיס מסוים שנקבע מראש. הבסיס יכול שיהיה ממוצע שערי הריבית במשק, ריבית בין בנקאית, ריבית על חשבונות מסוג כלשהו בתוספת מסוימת או פחות תוספת מסוימת. בריבית כזו לעומת ריבית קבועה היתרון הוא ללווה כאשר הריבית יורדת ולמלווה כאשר הריבית עולה.
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים. ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתכנית המוניטרית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.
ריבית שהבנק מחייב את הלווה לשלם עבור סכומי כסף שלא שולמו במועדם.
ריבית ליבור היא ריבית בין-בנקאית (בין 16 מהבנקים הגדולים באנגליה) שבה מלווים הבנקים זה לזה אשראי לתקופות שונות - 3 חודשים, 6 חודשים וכדומה.
רשם המשכונות הוא הגורם האחראי מטעם משרד המשפטים על רישומי נכסים ומפעיל מאגר של נכסים אשר נרשמו ברישום מוסדר.רשם המשכונות מאפשר לבצע עיון על נכס מסויים וכן בדיקת שיעבודים של נכסים לטובת בנקים למשכנתאות או על ידי גורמים אחרים.
ניתן לבצע עיון במשכון נכס, רשום משכון, תשלום אגרות וביצוע של ביטול משכון. אגרת עיון לכל אדם עולה 28 ש"ח במידה והעיון מבוצע בלשכות רישום המקרקעין או 10 ש"ח לביצוע עיון מישכון.רישום משכון לנכס עולה 170 ש"ח וניתן גם לבצע רישום משכון באמצעות שליחת מסמכי המקור בדואר ואין חובה להגיע פיזית לרשם המשכונות. על מנת לבצע רשום נכס ברשם המשכונות, דרוש להגיע פיזית לאחת מלשכות הרישום.
שטר המפרט את פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא.
מכיוון שהנכס הממושכן הינו הבטוחה העיקרית של הבנק, בדרך כלל הבנק ידרוש לדעת את שוויו המדויק והמעודכן ביותר של הנכס אותו הוא מעמיד להלוואה, וזאת באמצעות הערכת שמאי שתבוצע על הנכס.מקצוע השמאות עוסק בהערכות שווי השוק של נכסי נדל"ן שונים, באופן אובייקטיבי. בקביעת שווי הנכס השמאי מביא בחשבון גורמים רבים הקשורים לנכס (מיקומו, מצבו, מאפייניו) וכן בשוק (מחירי הנדל"ן ביום ההערכה). לצורך הערכת שמאי, תקבלו מהבנק רשימה הכוללת שלושה שמאים שנבחרו באופן אקראי מתוך מאגר שמאים המבצעים שמאות ללקוחות של הבנק. עליכם לפנות באופן עצמאי לאחד מהם ולתאם את ביצוע השמאות. ההתקשרות עם השמאי והתשלום עבור השמאות מתבצע ישירות על ידכם.
עלות השמאות נקבעת מראש, ומופיעה בטופס אותו תקבלו מהבנק.
משכון הזכויות בדירה כערובה להתחייבות הלווים כלפי הבנק על פי חוזה ההלוואה. אם הלווה רשום כבעלים או חוכר של הדירה בלשכת רשם המקרקעין, ייעשה השעבוד באמצעות רישום שטר משכנתא.אם הלווה הינו בעל זכות חוזית בלבד ביחס לדירה (מכוח הסכם רכישה) ייעשה השעבוד על ידי הסכן מישכון ורישום הודעת מישכון בלשכת רשם המשכונות.
בישראל נהוגות מספר שיטות חישוב להחזרים החודשיים של המשכנתא: שיטת שפיצר, שיטת קרן שווה ושיטת בוליט. לכל שיטה יתרונות משלה, ועליכם לבחור את שיטת ההחזר המתאימה לכם.שיטת שפיצר היא הפופולארית ביותר, מאחר שהיא מאפשרת החזרים ראשוניים נמוכים יחסית להחזרים בשיטת קרן שווה. בשיטה זו ההחזר החודשי קבוע  אך רכיב הקרן בהחזרים הראשוניים נמוך, יחסית, והוא הולך ועולה ככל שההלוואה מתקדמת.בכל המסלולים ניתן לקחת את ההלוואה בשיטת שפיצר.
מסמך המונפק על ידי משרד השיכון והבינוי, המציין כי המבקש זכאי להלוואת זכאים ובאיזו קטגוריה. את התעודה מבקשים באמצעות בנק למשכנתאות.
על מנת להנפיק תעודה לישראלים יש להגיע לבנק עם הפרטים הבאים:
- תעודת זהות + ספח
- תעודת נישואין – אישור הרשמה לנישואין.
- אישור מקצין העיר על משך שירות לאומי מאגודות שהוכרו.
- פרטי אחים ואחיות
- דף פירטי הילדים מתעודת הזהות
- מסמכים לבעלי דירה.