הסבר:
מסלול זה הוא מסלול אשר הריבית בוא נקבעת בהתאם לריבית במשק המפורסמת כל חודש ע״י בנק ישראל ולה יש להוסיף 1.5% (זו היא ריבית הפריים) ובכל בנק מפחית אחוז מסוים בהתאם למדיניות שנקבע על ידו כלומר שיעור הריבית חשוף לשינויים הנקבעים על ידי בנק ישראל.
יתרונות:
במסלול זה לא קיימת עמלת פירעון מוקדם (אין קנסות יציאה).
חסרונות:
ריבית פריים נקבעת ומעודכנת ע״י בנק ישראל מידי חודש ועל כן בתקופות מסוימות בהן הריבית תעלה, מרכיב הרבית בכל תשלום יגדל אף הוא ובכך סך ההחזר יגדל (עובדה הפוגעת ביציבות משק הבית).
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה סך המשכנתא!
סיכום:
בגלל התנודתיות הרבה שעשויה להיגרם במסלול זה, בנק ישראל מתיר לקחת את ההלוואה במסלול זה עד כ 1/3 מגובה המשכנתא. כמו כן מסלול זה מומלץ ללווים הצופים תקבול משמעותי בעתיד (ירושה, חסכון, קרן השתלמות ), לקחת חלק מהמשכנתא במסלול זה כי אין קנס יציאה בגין פדיון מוקדם של הלוואה זו.
הסבר:
משכנתא במסלול של הצמדה למק״מ, היא הלוואה בה שיעור הריבית היא קבועה (נקבעת ע״י הבנק בו תתקבל המשכנתא) לשנה, ולאחר מכן היא משתנה בהתאם לשינוי בריבית המק״מ וזאת בהתאם לסחירותה בבורסה.
מהו מק״מ: מק״מ הוא איגרת חוב ממשלתית לתקופה של עד שנת אחת, אשר מונפקת ע״י בנק ישראל והיא נסחרת בבורסה בת״א. למק״מ התנהגות דומה לזאת של הפריים. כלומר, כאשר בנק ישראל יעדכן את שיעור הריבית, כך גם שיעור הריבית בגין המק״מ יתעדכן במקביל בהתאם.
הריבית בהלוואה במסלול זה נקבעת על פי עוגן מק"מ בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.
יתרונות:
היתרון המשמעותי ביותר הוא שהריבית קבועה למשך שנה שלמה מיום לקיחת ההלוואה, והיא אינה חשופה לשינויים כיוון העדכון בשיעור הריבית מתבצע בסוף כל שנה. מסלול זה מעניק גמישות לביצוע שינויים בהלוואה בכל עת, ללא תשלום קנס יציאה בגין פירעון מוקדם.

חסרונות:
עצם העובדה שהשינוי בריבית הוא פעם בשנה, שיעור השינוי בה עלול להיות חד והדבר ישפיע באופן ישיר על הריבית באותה שנה, עובדה שתביא לעליה פתאומית בהחזר החודשי בתקופה הבאה, בהנחה שריבית המק"מ עלתה.
מגבלות: בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה סך המשכנתא!
סיכום:
מדובר במסלול ספקולנטי, אשר בוא הריבית משתנה פעם בשנה. אנו בעצם מהמרים שהשינוי השנתי בהצמדה למק״מ בתוספת העובדה שהקרן אינה צמודה והתשלומים כל שנה הם קבועים, יטיבו עם הלווה בכך שהוא נהנה מהחזר קבוע במהלך השנה וקרן ההלוואה אינה צמודה למדד. כמו כן מכיוון שמדובר במסלול גמיש, ניתן להחלף או לפרוע את המשכנתא בכל זמן ללא קנס.
הסבר :
במסלול זה הריבית משתנה מדי שנתיים על בסיס "עוגן משכנתאות צמודות מדד”.
מה זה עוגן המשכנתאות? עוגן המשכנתאות הוא בעצם שיעור ריבית אשר מפורסם ע״י בנק ישראל בהתבסס על הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד שניתנו במהלך חודש קודם.
יתרונות :
לרוב הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה לעומת מסלולים אחרים - עובדה שיכולה להקטין את התשלום במסלול זה ובכך סך ההחזר הכולל יהיה נמוך יותר.
חסרונות:
במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי שנתיים, כתוצאה משינויים בריבית עוגן המשכנתאות שמפרסם בנק ישראל. כמו כן יש לזכור שההלוואה צמודה למדד, ולכן עלייה במדד תביא להגדת יתרת הקרן.
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה סך המשכנתא!
סיכום:
בגלל התנודתיות הרבה שעשויה להיגרם במסלול זה, בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה המשכנתא. מסלול זה מומלץ ללווים הצופים תקבול משמעותי בעתיד (ירושה, חסכון, קרן השתלמות ), לקחת חלק מהמשכנתא במסלול זה כי אין קנס יציאה בגין פדיון מוקדם, כאשר הפדיון המוקדם נעשה במחצית השנייה של כל חודש או בנקודת שינוי הריבית מדי שנתיים. בד בבד אסור לשכוח שמסלול זה הוא בעל סיכון גבוהה יחסית כי הריבית היא משתנה וצמודה.
הסבר :
במסלול זה הריבית משתנה מידי חמש שנים. ריבית זו על בסיס "עוגן משכנתאות צמודות מדד” אולם הריבית אינה צמודה.
מה זה עוגן המשכנתאות? עוגן המשכנתאות הוא בעצם שיעור ריבית אשר מפורסם ע״י בנק ישראל בהתבסס על הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד שניתנו במהלך חודש קודם.
יתרונות :
מסלול זה מאפשר לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלות היוון בנקודת שינוי הריבית.יתרת החוב אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון, ולכן בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף. מכיוון שהיא אינה צמודה למדד, ההחזרים החודשיים יציבים וקבועים לחלוטין, בתקופות שבין נקודות שינוי הריבית, דבר המאפשר ללווה שקט נפשי ותכנון תזרימי לתקופה של 5 שנים.

חסרונות:
במסלול זה תתכן "קפיצה" בשיעור הריבית לאחר 5 שנים וזאת כתוצאה משינויים בעוגן המשכנתאות שמפרסם בנק ישראל. מכיוון שהריבית היא לחמש שנים והיא לא צמודה למדד, השיעור ההתחלתי שלה יהיה גבוה יותר.
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת הלוואה במסלול זה כך שסך ההלוואה לא יעלה על 2/3 מסך המשכנתא הכוללת.
סיכום:
בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד כ 2/3 מגובה המשכנתא (בכפוף למגבלה). מסלול זה מומלץ ללווים הצופים תקבול משמעותי בעתיד (ירושה, חסכון, קרן השתלמות ), לקחת חלק מהמשכנתא במסלול זה כי אין קנס יציאה בגין פדיון מוקדם בנקודת שינוי הריבית (כל חמש שנים).
הסבר :
משכנתא במסלול זה היא הלוואה ממשלתית המוענקת על ידי משרד הבינוי והשיכון בהתאם לקריטריונים והשיכון שנקבעו על ידו. תנאי הזכאות ושיעור הריבית מתעדכנים מידי תקופה. בנוסף לכך, מידי תקופה מעניק משרד הבינוי והשיכון "זכאות מבצע". מדובר בסיוע שניתן לפי הוראות משרד הבינוי והשיכון לתקופת זמן מוגבלת ובמיקום מוגדר מראש.
לרוב, סכומים שלווה רשאי לקבל במסלול זה, אינן מספיקות, ולכן הוא יאלץ לגייס את הסכום הנוסף הדרוש דרך משכנתא בנקאית רגילה.
 
יתרונות:
במידה והלווה עומד בקריטריונים, בחלק מהמקרים גובה הריבית במסגרת מסלול זה נמוך בהשוואה לריבית אותה היה מקבל ללא ההטבה בהליך רגיל. מסלול זה מעניק פטור מוחלט מעמלת פירעון מוקדם.

חסרונות:
הלוואה במסלול זה צמודה למדד, כלומר הסכום הנותר לתשלום (הקרן) והריבית בגינם יעלו במידה והמדד יעלה. כמו כן יתכנו מקרים בהם הלוואה בבנק תהיה אטרקטיביות יותר, בייחוד בהלוואות לתקופות קצרות.
מגבלות: בנק ישראל אינו מגביל תקרה לזכאים במסלול זה.
סיכום:
מדובר במסלול אשר לא מתאים לכל אחד מכיוון שהקריטריונים הינם קשיחים ונקבעים ע״י משרד הבינוי והשיכון. גובה הלוואה במסלול זה לרוב לא יספיק ללווה הממוצע והוא יידרש לקחת הלוואה בנקאית נוספת, ויתכנו אזורי עדיפות המעניקים הטבות נוספות בהתאם לתנאים ולקריטריונים אשר קובע משרד השיכון מזמן לזמן. את כל המידע לגבי מסלול זה ניתן לקבל באתר האינטרנט של המשרד לבינוי והשיכון
הסבר :
משכנתא עם גרייס היא בעצם מסלול הלוואה הנועד להפחית את נטל ההחזרים של הלווה לבנק בתקופה הראשונה של ההלוואה. הפחתת ההחזרים בתקופה הראשונה להלוואה יכולה להיות על ידי תשלום של הריבית בלבד בתקופה זו ודחיית תשלומי הקרן לשלב מאוחר יותר (גרייס חלקי) או על יד דחיית מלוא התשלום גם על הקרן וגם הריבית בגינה (גרייס מלא), ותחילת ההחזר יהיה ע״פ מה שנקבע בחוזה ההלוואה.
גרייס מלא :
במשכנתא בגרייס מלא נוטלי המשכנתא לא משלמים כלל תשלומים על חשבון הקרן ולא בגין הריבית לתקופה שנקבעה בהלוואה (תקופת הגרייס), ולכן במסלול זה יצטברו התשלומים על חשבון התנאים שלא שולמו במשך תקופת הגרייס, ויתווספו לקרן המשכנתא על חשבון הקרן המקורית, משמע הקרן המקורית גודלת בתקופת הגרייס המלא בהתאם לריבית אותו לקחנו.חשוב להזכיר שבמידה והמשכנתא צמודה למדד כלשהו בתקופת הגרייס, קרן המשכנתא תשתנה בהתאם לשינוי זה.
גרייס חלקי:
במשכנתא בגרייס חלקי, נוטל המשכנתא משלם מידי חודש רק תשלומי ריבית על קרן ההלוואה שלקח, משמע קרן המשכנתא לא פוחתת בתקופת הגרייס החלקי, וכאשר תקופה זו תסתיים, הלווה יישאר עם משכנתא בגובהה הקרן המקורית שלו. חשוב להזכיר שבמידה והמשכנתא צמודה למדד כלשהו בתקופת הגרייס, קרן המשכנתא תשתנה בהתאם לשינוי זה.
יתרונות :
הלוואת גרייס מתאימה במיוחד לאנשים שקנו דירה חדשה לפני שמכרו את דירתם הישנה, וזקוקים למימון ביניים להשלמת הרכישה של הדירה החדשה. מכיוון שאין תשלומים כלל בתקופת הגרייס, ומשפרי דיור קנו דירה ועדיין משלמים שכירות או עדיין לא מכרו את הדירה הקיימת, עד למעבר לנכס החדש, הם יכולים עד למעבר לנכס החדש ליהנות משקט ופטור מתשלומים ע״ח המשכנתא בגין הדירה החדשה.
הלוואת גרייס מתאימה גם במקרים בהם ידוע ללווה לגבי תקבול משמעותי בעתיד (תכנית חסכון, קרן השתלמות וכדומה).
חסרונות:
במידה ובפרק הזמן בין רכישת הנכס החדש לבין מכירת הנכס הישן יתכן ויעבור זמן משמעותי, במצב של ירידת מחירים הלווה נמצא במצב פחות טוב לעומת מועד נטילת ההלוואה, מכיוון שמצד אחד הוא יקבל פחות כסף על הנכס אותו הוא צריך למכור, ומצד שני הוא שילם יותר על הנכס שבגינו לקח את המשכנתא, ואסור לשכוח שהקרן המקורית שלו גדלה בתקופת הגרייס בגובה התשלומים שהוא דחה בתקופה הנ״ל, ז״א הפער בין הסכום שהלווה חשב שיהיה לו לבין זה שהוא אמור לשלם גדל בתקופת הגרייס.
כמו כן, יש לזכור כי עלויות המימון הן גבוהות כיוון שקרן ההלוואה המקורית אינה משולמת ולכן סך הריבית עשויה להיות גבוהה לעומת הלוואה המשולמת ללא גרייס.
מגבלות:
בהתאם למסלול אותו לקחנו בגרייס.
סיכום:
משכנתא עם גרייס הינו מסלול עם יתרונות וחסרונות ואינו מתאים לכל לווה. חשוב לזכור כי כאשר נוטלים משכנתא בגרייס מלא, לא מתבצעים תשלומים, לכן תשלומים אלו יתווספו ליתרת החוב, לכן בעת לקיחת משכנתא עם גרייס יש להביא בחשבון שני היבטים:
יתרת החוב בפועל תהיה גבוהה מיתרת החוב המקורית תוך התחשבות בתנאי ההלוואה (צמודה/לא צמודה)
גובה ההחזרים לאחר תום תקופת הגרייס עושיה להיות גבוהה משמעותית בשל התשלומים שנדחו. לכן, יש להביא בחשבון תקופה מתאימה לפריסת התשלומים שלאחר הגרייס. כמו כן יש לקחת בחשבון, שמשכנתא עם גרייס הינה משכנתא שנחשבת מבחינת הבנק בסיכון גבוהה יותר, ולכן שיעור הריבית לרוב גבוה יותר לעומת הלוואה דומה ללא אפשרות לגרייס.
הסבר:
משכנתא צמודת מט"ח הינה הלוואה במסלול בה קרן ההלוואה מוצמדת לשער חליפין של מטבע חוץ, ההחזרים מתבצעים בש״ח וכן שיעור הריבית משתנה מידי 6 חודשים בהתאם לעדכון של ריבית הלייבור. באופן כללי הקרן מוצמדת לשע״ח אליו בחרנו להצמיד את קרן ההלוואה, והריבית בגין ההלוואה תחושב בהתאם לריבית הלייבור בגין אותו מטבע נבחר.
מהי ריבית לייבור? ריבית ליבור היא ריבית בין-בנקאית (בין 16 מהבנקים הגדולים באנגליה) שבה מלווים הבנקים זה לזה אשראי לתקופות שונות - 3 חודשים, 6 חודשים וכדומה.
יתרונות:
לווה אשר מרוויח את שכרו במט״ח, יכול ליהנות ממסלול זה כי קרן הלוואה שלו צמודה לאותו מטבע בו נקוב השכר שלו, ולכן הוא אינו חשוף לשינויים במט"ח.
חסרונות:
במסלול זה קיימת חשיפה לשני משתנים, שע״ח וריבית הלייבור, ומכיוון שהמשתנים חיצוניים, כל תנודתיות פתאומית יכולה להשפיע על הלווה במיידית. יש לציין שמכיוון וההלוואה מושפעת מגורמים חיצוניים למשק הישראלי ולמצב הכלכלי בארץ, סביר ששינויים אלו לא ישפיעו על כלכלת הפנים בישראל, קרי שכ״ע של הלווים סביר ולא ישתנה, ולכן יכולתו לעמוד בשינויים תקטן.
במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי 6 חודשים, כתוצאה משינויים בריבית הליבור.
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה סך המשכנתא!
סיכום: מדובר במסלול ספקולנטי כי בעצם הלווה מהמר על שני משתנים. הלווה בעצם מהמר על ירידה בשע״ח של אותו מטבע שבוא הוא לקח את ההלוואה וגם על הוזלת שיעור הריבית בין בנקים מחו״ל. לכן מדובר במסלול שהוא לא מתאים לכל אחד, במיוחד אם השכר של הלווה נקוב בש״ח. יש לציין, כי ישנם בנקים בישראל שאינם מאפשרים לקיחת משכנתא בשילוב מסלול זה.
הסבר:
במסלול זה הריבית משתנה מדי שנה על בסיס "עוגן משכנתאות צמודות מדד”.
מה זה עוגן המשכנתאות? עוגן המשכנתאות הוא בעצם שיעור ריבית אשר מפורסם ע״י בנק ישראל בהתבסס על הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד שניתנו במהלך חודש קודם.
יתרונות:
לרוב הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה לעומת מסלולים אחרים - עובדה שיכולה להקטין את התשלום במסלול זה ובכך סך ההחזר הכולל יהיה נמוך יותר.
חסרונות:
במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי שנה, כתוצאה משינויים בריבית עוגן המשכנתאות שמפרסם בנק ישראל. כמו כן יש לזכור שההלוואה צמודה למדד, ולכן עלייה במדד תביא להגדת יתרת הקרן.
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה סך המשכנתא!
סיכום:
בגלל התנודתיות הרבה שעשויה להיגרם במסלול זה, בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד 33% מגובה המשכנתא. מסלול זה מומלץ ללווים הצופים תקבול משמעותי בעתיד (ירושה, חסכון, קרן השתלמות ), לקחת חלק מהמשכנתא במסלול זה כי אין קנס יציאה בגין פדיון מוקדם כאשר הפדיון המוקדם נעשה במחצית השנייה של כל חודש או בנקודת שינוי הריבית מדי שנה.. בד בבד אסור לשכוח שמסלול זה הוא בעל סיכון גבוהה יחסית כי הריבית היא משתנה וצמודה.
הסבר :
במסלול זה הריבית משתנה מדי חמש שנים על בסיס "עוגן משכנתאות צמודות מדד”.
מה זה עוגן המשכנתאות? עוגן המשכנתאות הוא בעצם שיעור ריבית אשר מפורסם ע״י בנק ישראל בהתבסס על הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד שניתנו במהלך חודש קודם.
יתרונות :
לרוב הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה לעומת מסלולים אחרים - עובדה שיכולה להקטין את התשלום במסלול זה ובכך סך ההחזר הכולל יהיה נמוך יותר.
הריבית העוגן היא קבועה לחמש שנים.
חסרונות:
במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי כל חמש שנים, כתוצאה משינויים בעוגן המשכנתאות שמפרסם בנק ישראל. כמו כן יש לזכור שההלוואה צמודה למדד, כלומר החזרי התשלומים חשופים לשינויים. כיוון שהריבית היא קבועה לחמש שנים, שיעור הריבית במסלול זה יהיה גבוה יותר לעומת הלוואות בריבית משתנה לתקופות קצרות יותר.
במסלול זה קיים קנס בגין פדיון מוקדם של ההלוואה בגין התקופה שנותרה עד נקודת שינוי הרבית (תום חמש שנים).
מגבלות:
בנק ישראל מתיר לקחת הלוואה במסלול זה כך שסך ההלוואה לא יעלה על 2/3 מסך המשכנתא הכוללת.
סיכום:
בגלל התנודתיות המתונה שקיימת במסלול זה, בנק ישראל מתיר לקחת משכנתא במסלול זה עד כ 2/3 מגובה המשכנתא (בכפוף למגבלה). מסלול זה מומלץ ללווים הצופים תקבול משמעותי בעתיד (ירושה, חסכון, קרן השתלמות ), לקחת חלק מהמשכנתא במסלול זה כי אין קנס יציאה בגין פדיון מוקדם בנקודת שינוי הריבית (כל חמש שנים). בד בבד אסור לשכוח שמסלול זה הוא בעל סיכון גבוהה יחסית כי הריבית היא משתנה וצמודה.
הסבר :
במסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד, הריבית קבועה לאורך כל חיי המשכנתא. עם זאת, ההצמדה למדד המחירים לצרכן משפיעה לאורך זמן הן על ההחזרים החודשיים והן על יתרת הסכום לתשלום (קרן).
יתרונות :
מכיוון שהריבית הקבועה צמודה, במצב של ירידת מדד אנו נשלם פחות ריבית בגין ההחזר.
חסרונות:
עקב העובדה שהריבית היא קבועה, מסלול זה יקר לרוב בנקודת ההתחלה. הצמדת הריבית למדד עשויה להגדיל את ההחזר החודשי המצטבר במידה והמדד יעלה. במצב של פירעון מוקדם יש לשלם קנס בגין ההפרש בין הריבית הנקובה לבין הריבית הקיימת במשק.
מגבלות:
על פי הוראות בנק ישראל, כל משכנתא חייבת לכלול הלוואה בריבית קבועה (צמודה או שאינה צמודה) עד לגובה של שליש לכל הפחות!
סיכום:
משכנתא בריבית קבועה וצמודה משמע הלוואה בה תשלומי הקרן והריבית תלויים בשינוי המדד לאורך כל חיי המשכנתא. חשוב לשים לב כי ההחזרים משתנים מידי חודש בשל השינוי במדד המחירים לצרכן ולכן כעבור תקופה משמעותית, ההחזר עשוי להיות גבוה משמעותית לעומת ההחזר בתחילת ההלוואה.
הסבר :
משכנתא בריבית קבועה לא צמודה, זו משכנתא בה החזר הריבית לא מושפע מגורמים חיצוניים (עליית מדד, שינויים בשע״ח) ,ועל כן תשלומי ההחזר קבועים לכל אורך חיי המשכנתא.
יתרונות :
מכיוון שאין שינויים בריבית וגובה ההחזר הוא קבוע, משלם המשכנתא יודע את גובה ההחזר החודשי שלו, והוא לא חשוף לשינויים חיצוניים העשויים להשפיע על יתרת ההלוואה, ולכן יתרת התשלומים ידועה בכל רגע נתון.
חסרונות:
עקב העובדה שההחזר הוא קבוע, מרכיב הריבית לרוב גבוה לעומת מסלולים אחרים, דבר שגורר תשלומים גבוהים הראשוני בהתאם. כמו כן, אם חל שינוי בריבית במשק, הלווה לא יושפע ממנו (לטוב ולרע).

מגבלות:
על פי הוראות בנק ישראל, כל משכנתא חייבת לכלול הלוואה בריבית קבועה (צמודה או שאינה צמודה) עד לגובה של שליש לכל הפחות!
סיכום: משכנתא בריבית קבועה ולא צמודה משמע הלוואה אשר תשלומי הקרן והריבית בגינה הם קבועים וידועים מראש לאורך כל חיי המשכנתא (המתבטא בהחזרים גבוהים כבר מהתשלום הראשון) ומשכנתא במסלול זה אינה חשופה לשינויים בשיעור הריבית והמדד. מסלול זה נחשב ליציב ביותר ביחס לשאר המסלולים.
הסבר :
הלוואת בלון היא בעצם הלוואה בה הבנק עורך הפרדה בין החזר ההלוואה ובין התשלומים הנלווים של ההלוואה. לשם פשטות, הלוואת בלון מאפשרת ללווה לשלם את הריבית וההצמדה בלבד במשך תקופת ההלוואה ואילו את קרן ההלוואה ישלם בתום התקופה. את תשלום הקרן ניתן להחזיר בתשלום אחד או בשני תשלומים, ואפילו ניתן להחזירו במועדים שונים הידועים מראש.
יתרונות :
הלוואה זאת מתאימה מאוד ללווה הנדרש לסכום גבוהה לפרק זמן קצר, ומצד שני אמור לקבל סכום זהה או גבוה יותר בעתיד הקרוב.
במקרה זה הבנק יהיה מעוניין לראות אסמכתאות המעידות על התקבול העתידי כגון תוכנית חסכון, קרן השתלמות או כניסה של מזומן ממכירת נדלן וכו׳. היתרון העיקרי בהלוואת בלון, שהלווה לא מעמיס על עצמו הוצאות נוספות בגין החזר הקרן, והוא משלם רק את העלויות השוטפות בגינה (ריבית והצמדה).
חסרונות :
החיסרון העיקרי היכול לנבוע במסלול זה הוא במצב שהתזרים העתידי עליו תכננו להחזיר את קרן ההלוואה לא מתממש או שיתקבל סכום קטן יותר מהצפוי. במצב זה נותר הלווה עם חוב משמעותי בבנק שאותו עשוי להידרש למחזר את יתרת הסכום החסר על פי תנאי ההלוואות השונים.
סיכום:
מדובר במסלול שלא מתאים ללווה הממוצע, כי ישנם לווים מעטים אשר צפויה להם כניסה של מזומן עתידי בגובה קרן ההלוואה. מה גם שתמיד קיים הסיכון שהתזרים העתידי לא יתאים לצפי המקורי, ולכן הלווה לא יכסה את הקרן ההלוואה המקורית.
לכן מסלול זה מומלץ ללווים אשר התקבול של הסכום המובטח הינו וודאי.